مجید شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری/ دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی، شهرداری و سرمایه گذاری/ کارشناس ارشد شهرسازی/ پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی/

Scroll to Top