آمار کلان شهرهای ایران ۱۳۹۸

قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.

شما می توانید در این محصول ، 181 آیتم آماری مربوط به سال 1398، کلان شهرهای ایران را دریافت نمایید.

آمار 1398 کلان شهرهای ایران از مساحت محدوده و حریم، منطقه و محله گرفته تا اطلاعات جمعیتی و خانوار، درآمد و اعتبارات و بودجه شهرداری ها، پارکینگ، پروانه و پایانکار ، ایستگاه های آتش نشانی، زباله و…

این اطلاعات از سالنامه آماری شهر تهران 1398  استخراج  و در قالب فایل اکسل تنظیم شده است

الف- لیست کلان شهرهای مندرج در این محصول

کلان شهرهای مندرج در سالنامه آماری شهر تهران 1398، به شرح ذیل می باشد

 • تهران
 • شیراز
 • مشهد
 • کرمان
 • اصفهان
 • رشت
 • همدان
 • زاهدان
 • کرج
 • قم
 • کرمانشاه

لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به شهر تبریز در  سالنامه شهر تهران و در این محصول وجود ندارد

ب-لیست اطلاعات کلان شهرها 

 • مساحت محدوده قانونی شهر-  هكتار
 • مساحت حریم شهر – هكتار
 • تعداد مناطق
 • تعداد نواحی
 • تعداد محلات
 • خانوار معمولي
 • خانوار موسسه اي
 • خانوار گروهي
 • جمعيت مرد شهر
 • جمعيت زن شهر
 • برآورد جمعيت شهر
 • مرد و زن متولد شده
 • متوفيان مرد
 • متوفيان زن
 • ازدواج و طلاق ثبت شده
 • افراد زير ١۵سال  نفر
 • افراد بالاي ۶۵ سال نفر
 • ميانگين سني شهروندان مرد
 • ميانگين سني شهروندان زن
 • ميانه سني شهروندان مرد
 • ميانه سني شهروندان زن
 • مجموع كل درآمد مصوب
 • مجموع كل درآمد محقق
 • مجموع درآمدهاي مستمر مصوب ناشي از عوارض عمومي
 • مجموع درآمدهاي مستمر محقق ناشي از عوارض عمومي
 • مجموع درآمدهاي مصوب ناشي از عوارض اختصاصي
 • مجموع درآمدهاي محقق ناشي از عوارض اختصاصی
 • مجموع بهاء مصوب خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري
 • مجموع بهاء محقق خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري
 • مجموع درآمدهاي مصوب حاصله از وجوه و و اموال شهرداري
 • مجموع درآمدهاي محقق حاصله از وجوه و اموال شهرداري
 • مجموع كمكهاي مصوب اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي
 • مجموع كمكهاي محقق اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي
 • مجموع اعانات و هدايا و دارائيهای مصوب
 • مجموع اعانات و هدايا و دارائيهای محقق
 • مجموع ساير منابع تامين اعتبار مصوب
 • مجموع ساير منابع تامين اعتبار محقق,,,
 • مجموع كل اعتبارات و هزينه هاي عمراني مصوب
 • مجموع كل اعتبارات و هزينه هاي عمراني محقق
 • مجموع كل اعتبارات و هزينه هاي)عمراني + جاري- مصوب
 • مجموع كل اعتبارات و هزينه هاي)عمراني + جاري- محقق
 • بودجه مصوب  و محقق شده تخصيص داده شده به آموزش پرسنل و آموزش شهروندان
 • مجموع هزينه نظافت معابر
 • مساحت كل معابر رفت و روب شده
 • تعداد كل سرويس هاي بهداشتي عمومي تحت نظارت شهرداري(پاركي و غيرپاركي)
 • كل سطل هاي زباله سطح شهر  سطل
 • كل زباله توليد شده در سال
 • كل زباله خانگي توليد شده در سال
 • ميزان زباله دفن شده به روش بهداشتي و روش مکانیزه
 • كل زباله خشك جمع آوري شده
 • حجم زباله خشك جمع آوري شده در مبداء
 • كل ايستگاه هاي آتش نشاني سطح شهر
 • تعداد كل آتش نشان
 • عمليات اطفاء حريق
 • عمليات امداد ونجات
 • ميانگين زمان رسيدن به محل حريق
 • ميانگين زمان رسيدن به محل حادثه
 • مساحت كل فضاي سبز شهري
 • مساحت فضاي سبز تحت پوشش شهرداري
 • تعداد كل پاركها
 • مساحت كل پاركها
 • پاركهاي شهري
 • مساحت پاركهاي شهري
 • پاركهاي جنگلي
 • مساحت پاركهاي جنگلي
 • هزينه نگهداري فضاي سبزتحت پوشش شهرداري  هزار ريال
 • بازارهاي ميوه و تره بار و ارزاق)عمومي  دائمي
 • بازارهاي ميوه و تره بار و ارزاق)عمومي  موقت
 • وسعت زيربناي بازارهاي دائمي ميوه و تره بار و ارزاق عمومي
 • اتوبوس فعال
 • اتوبوس غيرفعال
 • اتوبوس هاي گازسوز فعال
 • اتوبوس هاي گازسوز غيرفعال
 • اتوبوسهاي بخش خصوصي
 • خطوط اتوبوسراني
 • ايستگاههاي اتوبوس سطح شهر
 • ايستگاههاي اتوبوس مسقف سطح شهر
 • متوسط عمر اتوبوسهای فعال  سال
 • متوسط عمر اتوبوسهای غير فعال  سال
 • كل مسافر جابجا شده با اتوبوس در سال
 • كل مسافر جابجا شده توسط تاكسي در سال
 • كل تاكسي ها
 • تاكسي هاي گازسوز
 • متوسط عمر تاكسي ها
 • مسيرهای پيش بيني شده مترو
 • طول مسيرهاي مترو پيش بيني شده
 • ايستگاههاي پيش بيني شده در كل مسيرهای مترو
 • مسيرهای مترو بهره برداري شده
 • طول مسيرهای مترو بهره برداري شده
 • ايستگاه مترو بهره برداري شده
 • كل واگن هاي فعال موجود مترو
 • كل واگن هاي غير فعال موجود مترو
 • كل مسافر جابجا شده توسط مترو در سال
 • پارکینگ هاي روباز تحت تملك شهرداري
 • پارکینگ هاي طبقاتی تحت تملك شهرداري
 • پارکینگهاي مکانیزه تحت تملك شهرداري
 • ظرفيت پارکینگهای روباز تحت تملك شهرداري
 • ظرفيت پارکینگ های طبقاتي تحت تملك شهرداري
 • ظرفيت پارکینگ های مکانیزه تحت تملك شهرداری
 • مساحت كل پارکینگهاي روباز تحت تملك شهرداري
 • مساحت كلپارکینگهاي طبقاتی تحت تملك شهرداري
 • مساحت كلپارکینگهاي مکانیزه تحت تملك شهرداری
 • پار يكنگ های روباز تحت تملك بخش خصوصي
 • پار يكنگ های طبقاتی تحت تملك بخش خصوصي
 • پار يكنگ های مکانیزه تحت تملك بخشخصوصي
 • ظرفيت پارکینگهای روباز تحت تملك بخش خصوصي
 • ظرفيت پارکینگهای طبقاتی تحت تملك بخش خصوصي
 • ظرفيت پارکینگهای مکانیزه تحت تملك بخش خصوصي
 • مساحت كل پارکینگهاي روباز تحت تملك بخش خصوصي
 • مساحت كل پارکینگهاي طبقاتی تحت تملك بخش خصوصي
 • مساحت كل پارکینگهاي مکانیزه تحت تملك بخش خصوصي
 • طول معابر شرياني اصلي
 • طول معابر شرياني فرعي
 • تعداد كل پل روگذر
 • تعداد كل زير گذر عابر پياده
 • پل روگذر)مكانيزه
 • زيرگذر)مكانيزه
 • تقاطع هاي همسطح
 • تقاطع هاي غيرهمسطح
 • تقاطع هاي داراي چراغ فرماندهي
 • تقاطع هاي داراي چراغ راهنمايي با كنترل مركزي
 • تقاطع هاي داراي چراغ راهنمايي با سيستم SCATS
 • تقاطع هاي مجهز به شمارشگر معكوس زماني
 • دوربين هاي كنترل تراف كي در سطح شهر
 • تابلوهاي متغیر خبری – VMS ) در سطح شهر
 • جايگاه هاي سوخت CNG تحت تملك شهرداري در سطح شهر
 • جايگاه هاي سوخت CNG تحت تملك بخش خصوصی در سطح شهر
 • فضاهاي ورزشي سر پوشيده همگاني تحت پوشش شهرداري
 • مساحت فضاهاي ورزشي سر پوشيده همگاني تحت پوشش شهرداری
 • فضاهاي ورزشي روباز همگاني تحت پوشش شهرداري
 • مساحت فضاهاي ورزشي روباز همگاني تحت پوشش شهرداري
 • كتابخانه و سالن هاي مطالعه تحت پوشش شهرداري
 • مساحت كتابخانه و سالن هاي مطالعه تحت پوشش شهرداري
 • فرهنگسراهاي تحت پوشش شهرداري
 • مساحت فرهنگسراهاي تحت پوشش شهرداري
 • پروژه هاي عمراني آغاز شده در سال  كمتر از  ميليون ريال
 • پروژه هاي عمراني آغاز شده در سال   تا  ميليون ريال
 • پروژه هاي عمراني آغاز شده در سال  بيش از  ميليون ريال
 • پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسيده در سال  كمتر از  ميليون ريال
 • پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسيده در سال   تا  ميليون ريال
 • پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسيده در سال  بيش از  ميليون ريال
 • آسفالت پخش شده توسط سازمان عمران
 • آسفالت پخش شده توسط سازمان عمران
 • آسفالت پخش شده توسط مناطق
 • آسفالت پخش شده توسط مناطق
 • كل پروانه هاي ساختماني صادر شده
 • كل مساحت زیر بنای پروانه هاي ساختماني صادر شده
 • پروانه هاي مسكوني صادرشده
 • مساحت زير بنای پروانه هاي مسكوني صادرشده
 • پروانه هاي تجاري صادر شده
 • مساحت زیربنای پروانه هاي تجاري صادر شده
 • پروانه هاي مسكوني تجاري صادر شده
 • مساحت زيربنا مسكوني پروانه هاي مسكوني  تجاري صادرشده
 • مساحت زيربنای تجاري پروانه هاي مسكوني  تجاري صادر شده
 • پروانه هاي احداث بنا
 • مساحت زيربنای پروانه هاي احداث بنا
 • پروانه هاي تجديد بنا
 • مساحت زيربنای پروانه هاي تجديد بنا
 • پروانه هاي توسعه بنا
 • مساحت زير بنای پروانه هاي توسعه بنا
 • تعداد كل طبقات پروانه هاي( احداث، تجديد) بنای صادرشده
 • كل پايانكارهاي ساختماني صادر شده
 • كل مساحت زيربنا پايانكارهاي ساختماني صادر شده
 • پايانكارهاي مسكوني صادر شده
 • مساحت زيربنای پايانكارهاي مسكوني صادر شده
 • پايانكارهاي تجاري صادر شده
 • مساحت زيربنای پايانكارهاي تجاري صادر شده
 • پايانكارهاي مسكوني  تجاري صادر شده
 • مساحت زيربنای مسكوني پايانكارهاي مسكوني  تجاري صادر شده
 • مساحت زيربنای تجاري پايانكارهاي مسكوني  تجاري صادر شده
 • مساحت بافت فرسوده مصوب
 • مساحت بافت فرسوده نوسازي شده تاكنون
 • پرسنل مرد شهرداري، سازمان و شركت هاي تابعه
 • كل پرسنل زن شهرداري، سازمان و شركت هاي تابعه
 • كل پرسنل مرد با مدرك ليسانس و بالاتر
 • كل پرسنل زن با مدرك ليسانس و بالاتر

برخی از شهرها در برخی از آیتم ها حاوی اطلاعات نبوده اند ( صفر یا عدم وجود اطلاعات) ،این موضوع را در  توضیحات محصول مطالعه نمایید

فایلی که بلافاصله پس از خرید، دانلود خواهد شد به صورت زیپ می باشد. آن را از حالت فشرده خارج نموده و از فایل اکسل دریافتی استفاده نمایید.

 هر محصول برای استفاده  توسط یک نفر در نظر گرفته شده است و انتشار آن دارای ایراد شرعی و قانونی است.

مزایای آمار کاربردی هایپر دیتا

برخی از شهرها در برخی از آیتم ها حاوی اطلاعات نبوده اند ( صفر یا عدم وجود اطلاعات) ،این موضوع را در  جدول زیر مشاهده نمایید

عنوانمقیاستهرانشیرازمشهدکرمان اصفهانرشتهمدانزاهدانکرجقمکرمانشاه
مساحت محدوده قانونی شهر- هکتارهکتار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مساحت حریم شهر - هکتارهکتار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تعداد مناطقعدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تعداد نواحیعدد۱-۱۱۱۱۱۱-۱-
تعداد محلاتعدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
خانوار معمولی خانوار-۱--۱۱-۱-۱-
خانوار موسسه ای خانوار-۱---۱-۱-۱-
خانوار گروهی خانوار-۱---۱-۱-۱-
جمعیت مرد شهر نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
جمعیت زن شهر نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
برآورد جمعیت شهر نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
مرد متولد شده نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
زن متولد شده نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
متوفیان مرد نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
متوفیان زن نفر۱۱۱-۱۱-۱-۱-
ازدواج ثبت شده عدد عدد۱۱۱-۱--۱-۱-
طلاق ثبت شده عدد عدد۱۱۱-۱۱-۱-۱-
افراد زیر ١۵سال نفر نفر-۱۱-۱۱-۱-۱-
افراد بالای ۶۵ سال نفر نفر-۱۱-۱۱-۱-۱-
میانگین سنی شهروندان مردسال-۱۱-۱۱-۱-۱-
میانگین سنی شهروندان زن سال-۱۱-۱۱-۱-۱-
میانه سنی شهروندان مردسال-۱۱-۱۱-۱-۱-
میانه سنی شهروندان زن سال-۱۱-۱۱-۱-۱-
مجموع کل درآمد مصوب هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع کل درآمد محقق هزار ریال ۱۱-۱-۱۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای مستمر مصوب ناشی از عوارض عمومی هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای مستمر محقق ناشی از عوارض عمومی هزار ریال ۱۱-۱--۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای مصوب ناشی از عوارض اختصاصی هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای محقق ناشی از عوارض اختصاصی هزار ریال ۱۱-۱--۱۱۱۱۱
مجموع بهاء مصوب خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع بهاء محقق خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری هزار ریال ۱۱-۱--۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای مصوب حاصله از وجوه و و اموال شهرداری هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع درآمدهای محقق حاصله از وجوه و اموال شهرداری هزار ریال ۱۱-۱--۱۱۱۱-
مجموع کمکهای مصوب اعطائی دولت و سازمانهای دولتی هزار ریال -۱۱-۱۱۱۱۱۱۱
مجموع کمکهای محقق اعطائی دولت و سازمانهای دولتی هزار ریال -۱-۱--۱۱-۱۱
مجموع اعانات و هدایا و دارائیهای مصوب هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع اعانات و هدایا و دارائیهای محقق هزار ریال ۱۱-۱--۱۱۱۱۱
مجموع سایر منابع تامین اعتبار مصوب هزار ریال -۱-۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع سایر منابع تامین اعتبار محقق,,, هزار ریال -۱-۱--۱۱۱۱۱
مجموع کل اعتبارات و هزینه های عمرانی مصوب هزار ریال -۱-۱۱۱۱۱-۱۱
مجموع کل اعتبارات و هزینه های عمرانی محقق هزار ریال ۱۱-۱-۱۱۱-۱۱
مجموع کل اعتبارات و هزینه های)عمرانی + جاری- مصوب هزار ریال -۱-۱۱۱۱۱-۱۱
مجموع کل اعتبارات و هزینه های)عمرانی + جاری- محقق هزار ریال ۱۱-۱-۱۱۱-۱۱
بودجه مصوب تخصیص داده شده به آموزش پرسنل هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
بودجه محقق تخصیص داده شده به آموزش پرسنل هزار ریال ۱۱-۱-۱۱۱۱۱۱
بودجه مصوب تخصیص داده شده به آموزش شهروندی هزار ریال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
بودجه محقق تخصیص داده شده به آموزش شهروندی هزار ریال -۱-۱-۱۱۱۱۱۱
مجموع هزینه نظافت معابرهزار ریال۱۱۱۱۱۱-۱-۱-
مساحت کل معابر رفت و روب شده متر مربع۱۱۱-۱۱-۱-۱-
تعداد کل سرویس های بهداشتی عمومی تحت نظارت شهرداری)پارکی و غیرپارکیچشمه۱۱-۱۱۱-۱-۱-
کل سطل های زباله سطح شهر سطل سطل۱۱۱۱۱۱-۱-۱-
کل زباله تولید شده در سال تن-۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
کل زباله خانگی تولید شده در سال تن-۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
میزان زباله دفن شده به روش بهداشتی تن-۱۱۱-۱۱۱۱۱-
میزان زباله جمع آوری شده به روش مکانیزه تن-۱۱۱۱۱۱۱---
کل زباله خشک جمع آوری شده تن۱۱۱-۱۱۱۱-۱-
حجم زباله خشک جمع آوری شده در مبداء تن-۱۱-۱۱-۱-۱-
کل ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر ایستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
تعداد کل آتش نشان نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
عملیات اطفاء حریقمورد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
عملیات امداد ونجات مورد۱۱-۱۱۱۱۱۱۱-
میانگین زمان رسیدن به محل حریق ثانیه۱۱۱۱-۱۱۱۱۱-
میانگین زمان رسیدن به محل حادثه ثانیه۱۱۱۱۱۱-۱۱۱-
مساحت کل فضای سبز شهری متر مربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداریمتر مربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تعداد کل پارکها عدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مساحت کل پارکها مترمربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پارکهای شهری عدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مساحت پارکهای شهریمترمربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پارکهای جنگلیعدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مساحت پارکهای جنگلی مترمربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری هزار ریال هزاریال-۱۱۱۱۱۱۱-۱۱
بازارهای میوه و تره بار و ارزاق)عمومی دائمی بازار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
بازارهای میوه و تره بار و ارزاق)عمومی موقتبازار۱۱۱-۱۱۱۱۱۱-
وسعت زیربنای بازارهای دائمی میوه و تره بار و ارزاق عمومی متر مربع۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-
اتوبوس فعال دستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اتوبوس غیرفعال دستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اتوبوس های گازسوز فعال دستگاه۱۱۱-۱---۱--
اتوبوس های گازسوز غیرفعال دستگاه۱۱۱-۱---۱--
اتوبوسهای بخش خصوصی دستگاه۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱
خطوط اتوبوسرانی تعداد خط۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ایستگاههای اتوبوس سطح شهر ایستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ایستگاههای اتوبوس مسقف سطح شهر ایستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
متوسط عمر اتوبوسهای فعال سال سال۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
متوسط عمر اتوبوسهای غیر فعال سال سال-۱۱۱-۱۱-۱۱۱۱
کل مسافر جابجا شده با اتوبوس در سال نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
کل مسافر جابجا شده توسط تاکسی در سال نفر۱۱-۱۱۱۱۱۱۱۱
کل تاکسی ها دستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تاکسی های گازسوز دستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
متوسط عمر تاکسی ها سال-۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مسیرهای پیش بینی شده مترو تعداد مسیر -۱۱-۱۱--۱۱۱
طول مسیرهای مترو پیش بینی شده کیلومتر-۱۱-۱۱--۱۱۱
ایستگاههای پیش بینی شده در کل مسیرهای مترو ایستگاه-۱۱-۱۱--۱۱۱
مسیرهای مترو بهره برداری شده مسیر ۱۱۱-۱------
طول مسیرهای مترو بهره برداری شده کیلومتر ۱۱۱-۱------
ایستگاه مترو بهره برداری شده ایستگاه۱۱۱-۱------
کل واگن های فعال موجود مترو دستگاه۱۱۱-۱------
کل واگن های غیر فعال موجود مترو دستگاه۱-۱-----۱۱-
کل مسافر جابجا شده توسط مترو در سال نفر۱۱۱-۱------
پارکینگ های روباز تحت تملک شهرداری تعداد۱۱۱۱۱-۱--۱۱
پارکینگ های طبقاتی تحت تملک شهرداری تعداد۱۱۱۱۱-۱۱-۱۱
پارکینگهای مکانیزه تحت تملک شهرداری تعداد۱-۱------۱-
ظرفیت پارکینگهای روباز تحت تملک شهرداریدستگاه۱۱۱۱۱-۱۱-۱۱
ظرفیت پارکینگ های طبقاتی تحت تملک شهرداری دستگاه۱۱۱۱۱-۱۱-۱۱
ظرفیت پارکینگ های مکانیزه تحت تملک شهرداری دستگاه۱-۱----۱-۱-
مساحت کل پارکینگهای روباز تحت تملک شهرداریمتر مربع۱۱۱۱۱--۱-۱۱
مساحت کلپارکینگهای طبقاتی تحت تملک شهرداری متر مربع۱۱۱۱۱-۱۱-۱۱
مساحت کلپارکینگهای مکانیزه تحت تملک شهرداری متر مربع۱-۱------۱-
پار یکنگ های روباز تحت تملک بخش خصوصی تعداد۱-۱۱۱۱-۱--۱
پار یکنگ های طبقاتی تحت تملک بخش خصوصی تعداد۱-۱-۱۱-۱---
پار یکنگ های مکانیزه تحت تملک بخشخصوصی تعداد۱----۱-----
ظرفیت پارکینگهای روباز تحت تملک بخش خصوصی دستگاه۱-۱۱۱۱-۱--۱
ظرفیت پارکینگهای طبقاتی تحت تملک بخش خصوصیدستگاه۱-۱۱۱۱-۱---
ظرفیت پارکینگهای مکانیزه تحت تملک بخش خصوصی دستگاه۱----۱-----
مساحت کل پارکینگهای روباز تحت تملک بخش خصوصی متر مربع۱-۱۱۱۱-۱--۱
مساحت کل پارکینگهای طبقاتی تحت تملک بخش خصوصی متر مربع۱-۱۱۱۱-۱---
مساحت کل پارکینگهای مکانیزه تحت تملک بخش خصوصی متر مربع۱----۱-----
طول معابر شریانی اصلی متر--۱۱۱۱-۱-۱۱
طول معابر شریانی فرعی متر--۱۱۱۱-۱-۱۱
تعداد کل پل روگذر عدد۱۱۱۱۱۱۱۱-۱۱
تعداد کل زیر گذر عابر پیاده عدد۱۱۱۱۱۱۱----
پل روگذر)مکانیزهتعداد۱۱۱۱۱۱۱--۱۱
زیرگذر)مکانیزهتعداد۱۱۱-۱------
تقاطع های همسطح مورد۱۱-۱۱۱---۱۱
تقاطع های غیرهمسطح مورد۱۱۱۱۱۱۱۱-۱۱
تقاطع های دارای چراغ فرماندهی مورد۱۱۱۱۱۱۱۱-۱۱
تقاطع های دارای چراغ راهنمایی با کنترل مرکزی مورد۱۱۱-۱-----۱
تقاطع های دارای چراغ راهنمایی با سیستم SCATS مورد۱۱۱-۱-----۱
تقاطع های مجهز به شمارشگر معکوس زمانی مورد۱۱-۱۱۱۱۱-۱-
دوربین های کنترل تراف کی در سطح شهر دستگاه۱۱۱۱۱۱۱۱-۱۱
تابلوهای متغیر خبری - VMS ) در سطح شهر تعداد۱۱۱-۱۱۱---۱
جایگاه های سوخت CNG تحت تملک شهرداری در سطح شهر جایگاه۱۱-۱۱۱--۱۱-
جایگاه های سوخت CNG تحت تملک بخش خصوصی در سطح شهر جایگاه۱۱--۱۱-۱۱۱-
فضاهای ورزشی سر پوشیده همگانی تحت پوشش شهرداری تعداد۱۱۱۱۱۱۱۱-۱-
مساحت فضاهای ورزشی سر پوشیده همگانی تحت پوشش شهرداری مترمربع۱۱۱۱-۱۱۱-۱-
فضاهای ورزشی روباز همگانی تحت پوشش شهرداری تعداد۱۱۱۱۱۱۱--۱-
مساحت فضاهای ورزشی روباز همگانی تحت پوشش شهرداری مترمربع۱۱۱۱۱۱۱--۱-
کتابخانه و سالن های مطالعه تحت پوشش شهرداری تعداد۱۱۱۱۱۱۱--۱-
مساحت کتابخانه و سالن های مطالعه تحت پوشش شهرداری مترمربع۱۱۱۱-۱۱--۱-
فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری تعداد۱۱-۱۱-۱۱-۱-
مساحت فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری مترمربع۱۱-۱--۱۱-۱-
پروژه های عمرانی آغاز شده در سال کمتر از میلیون ریال تعداد-----۱-۱-۱-
پروژه های عمرانی آغاز شده در سال تا میلیون ریال تعداد---۱۱۱-۱۱--
پروژه های عمرانی آغاز شده در سال بیش از میلیون ریال تعداد---۱۱۱-۱۱--
پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در سال کمتر از میلیون ریال تعداد-----۱-۱-۱-
پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در سال تا میلیون ریال تعداد---۱۱۱-۱۱۱-
پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در سال بیش از میلیون ریال تعداد---۱۱۱-۱۱۱-
آسفالت پخش شده توسط سازمان عمران تن۱۱۱۱۱۱-۱۱۱-
آسفالت پخش شده توسط سازمان عمران مترمربع۱۱۱۱-۱-۱۱۱-
آسفالت پخش شده توسط مناطق تن۱۱۱--۱-۱-۱-
آسفالت پخش شده توسط مناطق مترمربع۱۱۱--۱-۱-۱-
کل پروانه های ساختمانی صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱-۱۱۱۱
کل مساحت زیر بنای پروانه های ساختمانی صادر شده مترمربع۱۱۱-۱۱-۱۱۱۱
پروانه های مسکونی صادرشده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱۱
مساحت زیر بنای پروانه های مسکونی صادرشده مترمربع۱۱۱-۱۱-۱-۱۱
پروانه های تجاری صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱۱
مساحت زیربنای پروانه های تجاری صادر شده مترمربع۱۱۱-۱۱-۱-۱۱
پروانه های مسکونی تجاری صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱-
مساحت زیربنا مسکونی پروانه های مسکونی تجاری صادرشدهمترمربع۱۱-------۱-
مساحت زیربنای تجاری پروانه های مسکونی تجاری صادر شده مترمربع۱۱--۱----۱-
پروانه های احداث بنا تعداد۱۱--۱۱--۱۱-
مساحت زیربنای پروانه های احداث بنا مترمربع۱۱--۱۱---۱-
پروانه های تجدید بنا تعداد۱۱--۱---۱۱-
مساحت زیربنای پروانه های تجدید بنا مترمربع۱۱--۱----۱-
پروانه های توسعه بنا تعداد۱۱--۱۱--۱۱-
مساحت زیر بنای پروانه های توسعه بنا مترمربع۱۱--۱۱---۱-
تعداد کل طبقات پروانه های( احداث، تجدید) بنای صادرشده طبقه۱۱--۱۱--۱۱-
کل پایانکارهای ساختمانی صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱-
کل مساحت زیربنا پایانکارهای ساختمانی صادر شده مترمربع۱۱۱-۱۱---۱-
پایانکارهای مسکونی صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱-
مساحت زیربنای پایانکارهای مسکونی صادر شده مترمربع۱۱۱-۱۱---۱-
پایانکارهای تجاری صادر شده تعداد۱۱۱-۱۱--۱۱-
مساحت زیربنای پایانکارهای تجاری صادر شده مترمربع۱۱۱-۱۱---۱-
پایانکارهای مسکونی تجاری صادر شده تعداد۱-۱-۱۱---۱-
مساحت زیربنای مسکونی پایانکارهای مسکونی تجاری صادر شده مترمربع۱----۱---۱-
مساحت زیربنای تجاری پایانکارهای مسکونی تجاری صادر شده مترمربع۱---۱۱---۱-
مساحت بافت فرسوده مصوب مترمربع۱۱۱-۱۱---۱-
مساحت بافت فرسوده نوسازی شده تاکنون مترمربع۱۱--۱۱---۱-
پرسنل مرد شهرداری، سازمان و شرکت های تابعه نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
کل پرسنل زن شهرداری، سازمان و شرکت های تابعه نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
کل پرسنل مرد با مدرک لیسانس و بالاتر نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
کل پرسنل زن با مدرک لیسانس و بالاتر نفر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مجموع اطلاعات-۱۴۷۱۵۷۱۳۴۱۰۵۱۴۸۱۵۷۸۸۱۳۰۸۶۱۵۸۸۲
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آمار کلان شهرهای ایران ۱۳۹۸”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا