مطالعات شهرسازی کاربردی

مطالعات شهرسازی کاربردی

برای انجام هر مطالعه و گزارش کاربردی ساختمانی و غیرساختمانی، عموما بخش اول به مطالعات شهرسازی اختصاص می یابد.

پیشنهاد می کنم مطالعات شهرسازی رو براساس گام های اجرایی زیر انجام دهید.
شما به راحتی می توانید گام های اجرایی این راهنما را در گزارش نهایی جانمایی نمایید.

توضیحات:
این متن و تصاویر آن در حال تکمیل است.
تصاویر به صورت رندمی از گزارشات متنوع که در یک دهه گذشته تولید کردم انتخاب شده است.
همچنین به دلیل راحتی در مطالعه این متن، تعداد و کیفیت نقشه ها و تصاویر ، به شدت کاهش داده شده است.

پیشنهاد می شود در ابتدا براساس نوع کاربری و مقیاس پروژه، حوزه های مطالعاتی را مشخص کنید
سپس به تفکیک هریک از حوزه های مطالعاتی، اطلاعات را استخراج و تحلیل نمایید.

۱۰۰-حوزه مداخله شهری :

همان موقعیت زمین است که قرار است پروژه درآن اجرا شود و مستندات زیر برای موقعیت زمین باید احصا و تدوین گردد:

۱۰۱-کدنوسازی

براساس مجوز شهرداری یا قبوض عوارض نوسازی و یا براساس نقشه های آن لاین

۱۰۲-پلاک ثبتی و مالکیت زمین

مطابق سند باید تدوین گردد

۱۰۳-نقشه ابعاد زمین

درج متراژ هریک از اضلاع و مساحت کل برروی نقشه

1 8 ابعاد وحدود سایت مطابق پیش نویس پروانه - مطالعات شهرسازی کاربردی

۱۰۴-ضوابط طرح تفصیلی مصوب درخصوص پلاک مورد نظر

اطلاعات مربوط به کاربری، تراکم، تامین پارکینگ و ضوابط خاص در صورت وجود

۱۰۵-جدول و نقشه کاربری زمین

این جداول در سه حالت وضع موجود/طرح مصوب ملاک عمل/ مجوز شهرداری تدوین می گردد

۱۰۶-جدول سطوح زیربنا

این جداول در ۴ حالت وضع موجود/طرح مصوب ملاک عمل/ مجوز شهرداری/ پیشنهادی سرمایه گذار یا به نوعی اجرایی باید تدوین گردد

۱۰۷-سایه اندازی پروژه

در ۴ حالت وضع موجود/طرح مصوب ملاک عمل/ مجوز شهرداری/ پیشنهادی سرمایه گذار یا به نوعی اجرایی

۲۰۰- حوزه بلافصل شهری :

 محدوده اطراف زمین پروژه که بیشترین تاثیر  را  بر محدوده مداخله دارد و هم ایجاد پروژه ، بیشترین تاثیر را در آن محدوده خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه در محدوده حوزه بلافصل باید مطالعات دقیق تری انجام و اطلاعات برداشت و برخی موارد پرسشنامه نیز تکمیل شود، در انتخاب این محدوده باید دقت لازم صورت پذیرد.
این محدوده از یک بلوک شهری(تشکیل شده از چند پلاک محصور در محدوده خیابان های اطراف) شروع شده تا مرز یک یا چند محله یا منطقه شهری

به عنوان مثال زمانی که شما در حال بررسی ساخت یک مجتمع مسکونی ۳۰ واحدی هستید، حوزه بلافصل شما یک بلوک شهری است، وقتی تعداد واحدها و جمعیت مخاطب مجموعه افزایش پیدا می کند شما یک یا چند محله ( بسته به موقعیت قرارگیری زمین) را انتخاب می کنید. ووقتی صحبت از یک مجموعه تجاری یا مجتمع مسکونی ۱۰۰۰ واحدی است یک یا چند منطقه شهری به عنوان حوزه بلافصل انتخاب می شود.

در زمان انتخاب مرز حوزه های مطالعاتی باید نیم نگاهی نیز به منابع اطلاعاتی داشت و سعی نمود جهت تسهیل و تسریع در فرآیند انجام مطالعات، مرزهای حوزه بلافصل را در انطباق با مرزهای آماری موجود تعیین نمود
مستندات زیر در محدوده حوزه بلافصل پروژه باید تدوین گرددد

۲۰۱-نقشه موقعیت ملک در حوزه بلافصل

تنها کافی است موقعیت ملک را بر روی گوگل ارث یا نقشه توریستی شهر ترسیم نمایید.
در این نقشه، معابر اطراف قابل مشاهده است.
همچنین پیشنهاد می شود نام محله یا متطقه در نقشه های متنوع این بخش درج گردد.

محلات منطقه2 مشهد - مطالعات شهرسازی کاربردی
معابر اطراف مشهد - مطالعات شهرسازی کاربردی

۲۰۲-جدول معابر اطراف

به تفکیک نوع معبر سواره و پیاده  براساس عرض موجود و عرض اصلاحی براساس طرح

۲۰۳-نقشه معابر

معابر چهار طرف زمین و تعیین ورودی و خروجی ها

۲۰۴-نقشه معابر حوزه بلافصل

در این نقشه سطح دسترسی و وضعیت ترافیکی

نوع دسترسی ترافیکی معابر - مطالعات شهرسازی کاربردی
دسترسی معابر - مطالعات شهرسازی کاربردی

۲۰۵-تصویر برداری از معابر ورودی و خروجی به پروژه

تصویر برداری از معابر ورودی و خروجی به پروژه، به عنوان یکی از مهمترین بخش های مرتبط با مدیریت ترافیک و تردد در پروژه های عمرانی و ساختمانی، بسیار حائز اهمیت است.
برای این کار شما باید انواع دسترسی ها پروژه رو بررسی نموده و از آن ها عکس برداری نماید.
ترکیب تصاویر وضع موجود با نقشه های ترافیکی همراه با متن تحلیلی کارشناس شهرسازی یا ترافیک، تکمیل کننده این بخش خواهد بود.

دسترسی یک طرفه به پروژه - مطالعات شهرسازی کاربردی
دسترسی سواره به پروژه - مطالعات شهرسازی کاربردی

۲۰۶-نقشه دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی

این نقشه شامل ایستگاه های قطار شهری/ اتوبوس/تاکسی/ پایانه ها و.. می باشد
بر روی هریک از نقشه های دسترسی ، فاصله پروژه تا هریک از  مکان ها درج می شود.

فاصله از ترمینال و ایستگاه راه آهن - مطالعات شهرسازی کاربردی

۲۰۷- نقشه دسترسی به کاربری های امنیتی و ایمنی

این نقشه شامل فعالیت هایی از جمله کلانتری و آتش نشانی است

۲۰۸- نقشه دسترسی به سایر کاربری ها

این نقشه شامل دسترسی پروزه به کاربری های آموزشی، درمانی، ورزشی، بهداشتی، تجاری و… مطابق با نوع پروژه است

۲۰۹- نقشه حرایم طبیعی

شامل دسترسی به شبکه آب، برق، گاز، حرایم خاص اطلاعات و مراکز امنیتی، میراث فرهنگی و…در صورت ضرورت موقعیت خاص پروژه

۲۱۰-برداشت اطلاعات وضع موجود و تصویر برداری پلاک های حوزه بلافصل یا بخشی از آن

کاربری و فعالیت به ویژه کاربری های شاخص
دانه بندی پلاک ها از نظر کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس
جرم گذاری و تعداد طبقات
سن بنا و کیفیت

دانه بندی قطعات - مطالعات شهرسازی کاربردی

۲۱۱- تدوین نقشه پلاک های حوزه بلافصل به تفکیک سایر اطلاعات برداشت شده

۲۱۲-ترسیم خط آسمان پروژه

خط آسمان عموما براساس تراکم اجرایی پروژه و  تراکم های موجود محدوده و در صورت ضرورت ترسیم می شود

۲۱۳-نقشه کاربری مصوب

تدوین نقشه پلاک های حوزه بلافصل براساس کاربری طرح تفصیلی مصوب ملاک عمل

موقعیت زمین پروژه در پهنه بندی طرح جامع سوم شهر اقامت وسکونت حوزه مرکزمشهد - مطالعات شهرسازی کاربردی
کاربری طرح تفصیلی تاش - مطالعات شهرسازی کاربردی

در مطالعات شهرسازی مختص پروژه های مقیاس شهر و فرا شهر از درجه اهمیت کمتری برخوردار است:

۲۱۴-استخراج آمار و اطلاعات جمعیتی حوزه بلافصل

 این اطلاعات شامل  تراکم جمعیتی، بعد خانوار، تعداد واحد مسکونی از آمارنامه های رسمی از جمله آمار نامه های شهرداری

۲۱۵-استخراج آمار و اطلاعات فرهنگی و اقتصادی حوزه بلافصل

شامل اطلاعات قشرغالب محدوده و سطوح درآمدی

۳۰۰-حوزه فراگیر شهری :

این حوزه کمترین تاثیر را از اجرای پروژه سرمایه گذاری را خواهد داشت و انتخاب این محدوده صرفا به عنوان زمینه ای کل برای انجام مطالعات شهرسازی می باشد. حوزه فراگیر یک یا چند سطح  بزرگتر از حوزه بلافصل در نظر گرفته می شود، مثلا اگر حوزه بلافصل یک یا چند محله است، حوزه فراگیر می تواند یک یا چند منطقه از شهر باشد و  زمانی که حوزه بلافصل یک یا چند منطقه از شهر است، حوزه فراگیر در مقیاس یک یا چند حوزه شهری یا کل شهر است.

مستندات زیر در محدوده حوزه فراگیر پروژه باید تدوین گرددد: لازم به ذکر است اطلاعات این بخش عمدتا از اسناد طرح های بالادستی شهری ( طرح های تفصیلی، جامع، مجموعه شهری، برنامه های بلند مدت ومیان مدت شهری) استخراج می شود. متون این بخش کاملا مختصر و مرتبط با شاکله اصلی گزارش باشد، به نوعی که هر بخشی از توضیحات در تصمیمات پروژه تاثر گذار باشد.

۳۰۱-نقشه موقعیت ملک در محدوده شهری

بر روی گوگل ارث یا نقشه توریستی شهر /درج نام  منطقه در نقشه های متنوع این بخش پیشنهاد می شود

۳۰۲-نقشه دسترسی مبادی ورودی شهر  به حوزه بلافصل

 فاصله تا فرودگاه، ترمینال، آزاد راه، ایستگاه قطار، پایانه های اصلی حمل و نقل و…

۳۰۳-نقشه موقعیت حوزه بلافصل نسبت به پروژه های شاخص شهری

مجتمع های تجاری شاخص، مراکز تفریحی، زیارتگاه ها و…بسته به نوع پروژه

۳۰۴-استخراج آمار پروانه و پایانکار صادره به تفکیک نوع کاربری و تعداد واحد

بسته به شرایط و نوع پروژه

۳۰۵-چشم انداز شهر براساس اسناد بالادستی و تطبیق کلان با اهداف اصلی اجرای پروژه

۳۰۶-کاربری حوزه مداخله و بلافصل در طرح جامع شهری

موقعیت و نقش و عملکرد حوزه بلافصل در اسناد بالادستی مطالعات شهرسازی ( طرح جامع، مجموعه شهری و…)

۳۰۷-اطلاعات اقلیمی

اطلاعات مربوط به بارندگی، تابش آفتاب، بارندگی، مسیل و گسل ها و.. بررسی و در انتها یک نقشه جهت بهترین جهت گیری بنا با توجه به اقلیم پیشنهاد داده می شود.

4 5 وضعیت محدوده متأثر بر مبنای جهت شیب - مطالعات شهرسازی کاربردی
اقلیم - مطالعات شهرسازی کاربردی

۳۰۸-وضعیت جمعیتی و درآمدی حوزه بلافصل

وضعیت  جمعیتی درآمدی و الگوی سکونتی ترسیم شده برای حوزه بلافصل در اسناد بالادستی شهرسازی

۳۰۹-استخراج آمار و اطلاعات فرهنگی و اقتصادی حوزه بلافصل

قشرغالب محدوده و سطوح درآمدی

آیا می‌خواهید با انواع مطالعات کاربردی آشنا شوید؟
پیشنهاد می کنم مطالب زیر را از دست ندهید!
اینجاست که شما می‌توانید دانش خود را افزایش دهید و به یک کارشناس حرفه‌ای تبدیل شوید.

درباره نویسنده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا