darkhast -  انواع درخواست از شهرداری مشهد  

 انواع درخواست از شهرداری مشهد  

در متن زیر می توانید با انواع درخواست از شهرداری مشهد، از احداث بنا، تجدید بنا، اصلاح پروانه گرفته تا انواع گواهی،مفاصاحساب، پایانکار و نحوه ثبت درخواست آشنا خواهیم شد.

1-پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی: کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هراقدام عمرانی یاتفکیک اراضی و شروع سـاختمان سـازی باید از شــهرداری پروانــه یــا مجوز دریافــت نمایــد ایــن مجــوز مشــمول کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی اعــم از ســاختمانهای شخصی؛ دولتی؛ نظامی؛ خدماتی؛ تجاری و… باشد.
شهرداری موظف است درپروانـه هـای صـادره نـوع اسـتفاده؛ تعـداد طبقات؛ تعداد واحـدها تراکم ساختمانی؛ کاربری زمین؛ طرح تفصیلی مصوب؛ چیدمان پارکینگ؛ مهلت شروع و مدت ساخت را به طور واضح و بدون هیچ ابهـامی در آن درج نماید.

درخواست‌های گروه پروانه شامل پروانه احداث بنا، پروانه تجدید بنا، اصلاح پروانه، تمدید پروانه، تجدید پروانه و پروانه توسعه بنا/تغییر بهره برداری می‌باشد که با توجـه بـه شـرایط ملک  ثبت می‌گردد .

1-1- پروانه احداث بنا

مجوزی است که بر روی زمین‌های بایر صادر می‌گردد و ضوابط ساخت، نـوع اسـتفاده؛ تعـداد طبقات؛ تعداد واحـدها تراکم ساختمانی؛ کاربری زمین؛ طرح تفصیلی؛ چیدمان پارکینگ؛ مهلت شروع و مدت ساخت و … در آن اعلام می‌گردد.

2-1- پروانه تجدید بنا:

مجوزی است که بر روی اراضی دارای ساختمان صادر می‌گردد. این مجوز به منزله تخریب کامل کل ساختمان قدیم بوده و ضوابط ساخت، نـوع اسـتفاده؛ تعـداد طبقات؛ تعداد واحـدها تراکم ساختمانی؛ کاربری زمین؛ طرح تفصیلی؛ چیدمان پارکینگ؛ مهلت شروع و مدت ساخت و … در آن اعلام می‌گردد.

3-1- اصلاح پروانه

در شرایطی که طبق توافق با شهرداری برخی از مفاد مجوز پروانه صادره قبلی شهرداری (که احداث نشده است) نیاز به تغییر داشته باشد، مجوز اصلاح پروانه با اصلاحات توافق شده صادر خواهد شد.

4-1- تمدید پروانه

این پروانه شامل املاکی می‌شود که دارای پروانه سال 1389  به بعد می‌باشند که علی رغم اتمام اعتبار پروانه، هنوز عملیات ساخت را شروع نکرده‌اند

5-1- تجدید پروانه

این پروانه شامل املاکی می‌شود که دارای پروانه قبل از سال 1389 می‌باشند که علی رغم اتمام اعتبار پروانه، هنوز عملیات ساخت را شروع نکرده‌اند

6-1- پروانه توسعه بنا/تغییر بهره برداری

مجوزی است که برابر ضوابط و قوانین، جهت مشخص شدن تعداد طبقات، تعداد واحدها، تراکم ساختمانی، کاربری زمین، طرح تفصیلی مصوب که برای مالک مشخص از سوی شهرداری صادر می‌گردد، این مجوز در شرایطی که بخشی یا تمام از بنای قدیمی حفظ گردد و مالک متقاضی توسعه بنا باشد و یا نوع بهره برداری ساختمان دارای مجوز طبق درخواست متقاضی و تأیید شهرداری تغییر یابد صادر خواهد شد.

با عنایت به مصوبه 5/97/3707/ش مورخ 1397/03/08 شورای اسلامی شهر مشهد و الحاقیه آن به شماره 5/97/19847/ش مورخ 1397/11/06 به شهرداری مشهد اجازه داده شده است در راستای رفع موانع تولید و بهبود فرآیند صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوز پروانه به دو فرآیند اخذ پروانه مرحله اول و اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی تفکیک گردد. شروع عملیات ساختمانی منوط به دریافت مجوز مربوطه و تعیین مهندسان ناظر و تأیید نقشه‌های ملک  می‌باشد.

2- گواهی

مستندی که شهرداری برای ساختمان احداث شده متناسب مرحله ساخت آن صادر می‌نماید و در آن کلیه زیربناهای تسویه حساب شده و دارای تأییدیه فنی (متناسب نوع درخواست) تعداد طبقات، متراژ، بر و کف و … ارائه می‌گردد.

1-2- مفاصاحساب مرحله ایی

گواهی که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان (مرحله ساختمانی  قبل از سفتکاری) ارائه می‌شود.
در این گواهی، تخلفات احتمالی تعیین تکلیف و به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد و پس از تائید استحکام بنا، در همان مرحله ساختمانی گواهی مذکور صادر می‌گردد.

2-2- پایانکار سفتکاری یا عدم خلاف

گواهی که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان (که مراحل قبل از بهره برداری یا فاقد نما بوده) صادر می‌گردد.

3-2-پایانکار بهره برداری

گواهی که برای ساختمان در مرحله بهره برداری صادر می‌گردد.
دراین گواهی علاوه بر اطلاعات گواهی عدم خلاف یا مفاصا حساب موارد زیر نیز درج می‌گردد:

  • نوع نمای ساختمان
  • تأییدیه آتش نشانی، آسانسور و مهندسین مرتبط در مرحله بهره برداری

4-2- مفاصا حساب

گواهی است که فقط به منزله تسویه حساب بدهی ملک به شهرداری صادر می‌گردد.
این گواهی برای املاک دستگاهی و قولنامه‌ای و یا املاک دارای سند ششدانگ که فاقد شرایط لازم جهت صدور پایانکار بهره برداری صادر می‌شود.

5-2- گواهی انتقال (استعلام محضر)

پاسخ شهرداری در قبال استعلام دفاتر اسناد رسمی (موضوع تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری‌ها)، برای املاکی که مالک قصد انتقال سند به غیر را دارد

 6-2- پایانکار تفکیک آپارتمان

این گواهی برای واحدهای آپارتمان بعد از صدور پایانکار بهره برداری ساختمان و صدور صورتمجلس و یا سند تفکیک اعیان صادر می‌شود.

7-2- استعلام

عبارتست از گواهی که در پاسخ استعلام ادارات، مؤسسات مالی و بانک‌ها، آستان قدس و محضر و دفتر خانه صادر می‌گردد.
در استعلام، مشخصات مالکیتی ملک، حدود و مساحت عرصه و زیربناهای دارای مجوز از شهرداری درج می‌شود.
قبل از صدور پاسخ استعلام نسبت به تسویه‌حساب عوارض سالیانه نوسازی، صنفی اقدام می‌گردد.

3- سایر مجوزها

مجوز دیوارکشی: این مجوز جهت اراضی بایر و با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده صادر می‌گردد.

تبصره: وفق مفاد مصوبه شماره 9380/93/4/ش-1393/08/20 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اراضی رها شـهری در راسـتای قـانون تعیـین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب مجلس  محترم شورای اسلامی(بـه مـالکین اراضـی و املاک در محـدوده بافـت پر شهری که دارای حداقل حدنصاب پاسخ گوئی می‌باشند و طرح تفصیلی و یا طرح اجرائی در خصوص نحوه و میزان رعایت معابر شهری رادارند مستند به ماده 110 قانون شهرداری پس از رعایت میزان در مسیر، اقدام به صدور مجوز دیوارکشی بـه ارتفـاع حـداکثر ۸۰ سـانتیمتر و نرده گـذاری بـه ارتفـاع یک متر مجموعاً حداکثر 180 سانتیمتر به همراه مجوز ساخت اتاقک نگهبانی به مساحت 12 مترمربع  نماید.

تبصره: وفق ضوابط ابلاغی سازمان امور اراضی کشاورزی از ابتدای سال 1394 میزان مجاز ارتفاع دیوارکشی جهت اراضـی بـا کـاربری بـاغی حـداکثر یک‌صد و بیست سانتی‌متر و مابقی به‌صورت فنس  و نرده مجاز می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط و مقررات سایر دستگاه‌های و اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا توسط متقاضی از مرجع ذی‌ربط الزامی می‌باشد. (نامه شماره 5839/ص 11- 1394/09/29)

4- ثبت درخواست

در مرحله آغازین، کد نوسازی ملک مورد درخواست با توجه به مدارک ارائه‌شده و جانمـایی ملـک بـر روی نقشـه تشـخیص داده می‌شود.
بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت بین کد نوسازی سوابق و نقشه, در صورت صحیح بودن تشخیص ملک بر روی نقشه, کد بـر روی نقشه، ملاک ثبت درخواست خواهد بود .
با توجه به جزییات درخواست مالک و شرایط ملک, نوع صحیح درخواست تشخیص داده می‌شود.
به‌عنوان‌مثال چنانچه مالکی پروانه گرفته باشد و جهت پایان کار مراجعه نموده باید مشخص شود که ساختمان در چه مرحله‌ای قرار دارد تا بتوان نوع درخواست گواهی پایان کار سفت‌کاری یا بهره‌برداری را مشخص نمود.
برای این منظور با  اخذ اطلاعات اولیه از خود مالک مانند وضعیت فیزیکی ساختمان؛ اجرای نما؛ راه‌اندازی و نصب آسانسور و سیستم اطفاء حریق و… می‌توان اقدام به تعیین نوع گواهی نمود.

مراحل اجرایی تشکیل پرونده

1- کنترل و دریافت مدارک موردنیاز
مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده شامل:
مدارک شناسایی مالک شناسنامه یا کارت ملی، سند مالکیت، فیش نوسازی و آخرین گواهی از شهرداری .

  • چنانچه مالک به شخص دیگری وکالت داده باشد، مدارک شناسایی وکیل کفایت می‌کند. نکته قابل‌توجه در این موارد کنترل وکالت‌نامه یا تفویض وکالت و مفاد وکالت‌نامه است.
  • چنانچه عرصه ملک وقف آستانه باشد، باید علاوه بر سند اعیان، سند اجاره خط دارای اعتبار نیز، از متقاضی گرفته شود.

با توجه به نوع درخواست متقاضی مدارک موردنیاز دیگری علاوه بر موارد فوق باید دریافت شود به‌عنوان‌مثال:  برای درخواست استعلام: نامه از بانک یا سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها  و برای گواهی انتقال: نامه از دفتر اسناد رسمی.

2-تکمیل فرم درخواست
در این مرحله مالک یا وکیل وی با توجه به نوع درخواست، فرم خام را تکمیل می‌نمایند.

3-پیگیری درخواست
ثبت درخواست برای املاکی مجاز می‌باشد که درخواست جاری یا درجریانی در کارتابل‌های مرتبط با شهرداری نداشته باشد.
نمایندگان فنی قبل از ثبت هرگونه درخواست باید از طریق کلید پیگیری درخواست”  سابقه پرونده را بررسی نمایند تا قبلاً  درخواست در وضعیت جاری یا موقت وجود نداشته باشد.
در صورت وجود سابقه درخواست جاری با موقت، علت ثبت درخواست مجدد را از متقاضی جویا شوند.

4- اسـکن مدارک دریافت شده از متقاضی با تصاویر اسناد موجود در پیوست درخواست، مطابقت داده می‌شود.
در صورت کمبود مدارک موردنیاز, تصویربرداری از اسناد جدید ارائه‌شده صورت می‌پذیرد.
تصاویر به آرشیو الکترونیکی اضافه می‌شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top