mashhad2 400x400 - محدوده و حریم شهر

محدوده و حریم شهر

۱- تعریف شهر

تعاریف متعددی در خصوص” شهر” وجود دارد که  عمدتا مبتنی بر تعداد جمعیت و نوع فعالیت(غیرکشاورزی-خدمات فرامحلی) بوده است

نام کشور جمعیت سایر شرایط شهر
فرانسه ۲۰۰۰
آمریکا ۲۵۰۰
اوکراین ۱۰۰۰۰
ملداوی ۱۰۰۰۰
تاجیکستان ۱۰۰۰۰
ترکمنستان ۵۰۰۰ بیش از یک سوم غیرکشاورز
ایران۱۳۳۵ ۵۰۰۰
ایران۱۳۵۵ ۵۰۰۰ تمام مراکز شهرستان
ایران۱۳۶۲ ۱۰۰۰۰ تکلیف وزارت کشور برای ایجاد شهرداری
ایران۱۳۶۵ دارای شهرداری

۲- محدوده شهر

محدوده شهر عبارت است ازحد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی دردوره طرح جامع تا زمان تهیه طرح هادی شهرکه ضوابط و مقـررات شهرسـازی درآن لازم الاجراء می باشد.
شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی و تامین خدمات شهری، کنتـرل و نظـارت براحـداث هرگونـه سـاختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. (قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شـهرک و نحـوه تعیـین آنها،۱۳۸۴، ماده۱)
مرجع صالح صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر ،شهرداری است .

۳- حریم شهر

حریم شهر عبارت است ازقسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری درآن ضـرورت دارد.
این حریم از مرز تقسـیمات کشـوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز  نخواهد کرد.
صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر توسط شهرداری صورت می پذیرد که قبل از آن مالک می بایست نسبت به اخذ موافقت اصولی از اداره جهاد کشـاورزی (برای اراضی با کاربری زراعی و کشاورزی ( اقدام نماید و شهرداری بر اساس موافقت اصولی مزبور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام می کند .
البته قابـل ذکر است در صورتیکه در  قسمتی از حریم شهر دهیاری یا بخشداری تشکیل شده باشد بجای شهرداری، دهیاری یا بخشداری مرجع صدور مجـوز ساخت خواهد بود.
در هر صورت اخذ موافقت اصولی از اداره جهاد کشاورزی برای اراضی واقع در کاربری زراعی و کشاورزی الزامی است .

۴- خارج از حریم شهرها

مرجع صدور مجوز ساخت برای اراضی خارج از حریم، دفتر فنی استانداری می باشد .

۵-محدوده شهرکها:

محدوده شهرک ها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا