طرح انطباق شهری ساختمان

خدمات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان

طرح انطباق شهری ساختمان ها با هدف انطباق ساختمان با ویژگی بافت شهری و حفظ هویت شهری تهیه می گردد که در آن ویژگی های ساختمان از قبیل هماهنگی حجم ساختمان با تراکم ساختمانی و جمعیتی ساکنین و با فضاهای باز ونیمه باز و محوطه های خصوصی همجوار وهمچنین هماهنگی ساختمان با ساختمان های همجوار و رعایت مسائل شهرسازی مورد توجه قرار می گیرد.
انطباق شهری ساختمان قبل از صدور پروانه مرحله اول و براساس دستور تهیه نقشه (چک لیست انطباق شهری ساختمان) برای گروه های ساختمانی ج۲ و د انجام می شود.

برای دریافت جدیدترین نمونه گزارش های انطباق شهری ساختمان در سال ۱۴۰۲ کلیک کنید

۲- خدمات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان

]اگر مهندس شهرساز هستید یا دوست دارید با مهندس شهرساز و خدمات آن به طور کاربردی آشنا شوید، پیشنهاد می کنم متن زیر مطالعه کنید.

شهرسازی یک علم بین رشته ای  است و شهرساز یک مترجم موضوعات شهری است.
مهم این است که یک شهرساز در ارتباط با متخصصان سایر علوم بتواند به نوعی موازنه ایجاد نماید و طوری عمل نماید تا چیدمان شهری به نحوی باشد که ساکنین از سکونت در شهر لذت ببرند و در آرامش زندگی کنند.

در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به موضوع لزوم استفاده از افراد واجد صلاحیت برای ارائه خدمات شهرسازی اشاره شده شده است.
بند ۷ ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
نظر به اینکه تراکم ساختمانی ، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی ، مسائل و بازتاب‌های ترافیکی، ارزش‌های هویتی، انطباق تـراکم جمعیتـی یـا سـاختمانی ، مسائل ایمنـی در هنگـام وقـوع حوادث غیرمترقبه ، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احـداثی و نظـایر آن در زمین‌های مربـوط بـه احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهر ساز و بعضاً رشته ترافیک می‌باشد
شهرداری‌ها موظف‌اند در تمامی ساختمان‌هایی که ضرورت توجه و رعایت به مـوارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهر ساز و ترافیک بهره‌برداری نمایند ضمناً به سازمان‌های استان‌ها توصیه می‌شود در خصـوص طراحـی ساختمان‌های گـروه « د » و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهر ساز در امور طراحی به‌منظور ایجاد همـاهنگی بـا ساختمان‌های مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده گردد.

براساس  ماده ۱۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی شامل موارد ذیل می باشد:
کالبدی ملی و منطقه ای (۱)
 جامع ناحیه (یک یا چند شهرستان) با جمعیت تا۴۰۰ هزارنفر (۳)- تا یک میلیون نفر و شهرستان فراگیر شهر مرکز استان(۲)- بیش از یک میلیون نفر (۱)
 ساماندهی مجموعه روستایی(۱)
 راهبردی و مکان یابی(۲)
مجموعه شهری(۱)
 جامع شهر با جمعیت تا ۲۰۰ هزارنفرجمعیت و شهرهای مرکز استان (۳)- تا یک میلیون نفر (۲)- بیش از یک میلیون نفر (۱)
 جامع شهر جدید با جمعیت تا ۱۰۰ هزارنفر (۳)- تا۲۰۰ هزار نفر (۲)- بیش از ۲۰۰ هزارنفر (۱)
 هادی شهر یا روستا(۳)
 تفصیلی شهرها موجود/جدید با جمعیت تا ۲۰۰ هزارنفر (۳)- تا یک میلیون نفر (۲) – تا بیش از یک میلیون نفر) (۱)
شهرک (مسکونی، صنعتی، توریستی و…) (۳)
 نوسازی، بازسازی وبهسازی بافت های قدیمی و فرسوده با جمعیت تا ۲۰۰ هزارنفر (۳)-تا یک میلیون نفر(۲)-بیش از یک میلیون نفر (۱)
 آماده سازی توسعه های جدید شهری  تا ۵۰ هکتار (۳)- تا ۱۵۰ هکتار (۲)-بیش از ۱۵۰ هکتار (۱)
برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی شهری(۲)
طرح جزئیات شهرسازی(۱)
 تفکیک اراضی شهری  تا  یک هکتار (۳)-تا  پنج هکتار (۲)-بیش از ۵ هکتار (۱)

توضیحات :

۱- پایه های بالاتر می توانند مواردی که برای پایه های کمتر نوشته شده را نیز امضا کنند. پایه یک و ارشد می توانند کلیه موارد بالا را امضا نمایند.
۲- کلیه  آیتم های فوق شامل رشته های شهرسازی،برنامه ریزی شهری عضو سازمان مهندسی ساختمان می باشد.به جز:
مواد ۱ تا ۴ که شامل طراحی شهری نمی باشد
مواد ۱۴ و ۱۵ که شامل برنامه ریزی شهری نمی باشد.
۳- در مواردی که صلاحیت های مشترک برای برنامه ریزی و طراحی شهری تعیین شده است، مشارکت عملی هردوگرایش و تایید طرح توسط آن ها الزامی است.
۴- کلیه طرح های  فوق باید  زیر نظر و با مسئولیت مهندسان شهرساز واجد صلاحیت تهیه شود و درصورتی که این طرح ها توسط اشخاص حقوقی تهیه گردند، بایستی حداقل یکی از مهندسان فوق با توجه به حدود صلاحیت خود در تهیه طرح مشارکت عملی داشته وطرح به تایید وی برسد.

انطباق شهری ساختمان
انطباق کاربری اراضی
تفکیک اراضی شهری و روستایی
گزارشات توجیهی( کمیسیون ماده ۵ وکارگروه امور زیربنایی)
طرح جزئیات شهری

شهرسازان نیز همانند هر حرفه ای برای انجام امور خود نیاز به جعبه ابزار ویژه خود دارد.
جعبه ابزار شهرساز شامل موارد زیر می باشد
دسترسی به بانک های اطلاعاتی
بانک های اطلاعاتی شامل  آمار، نقشه ها، جداول اطلاعاتی، قوانین، دستورالعمل ها و… در محدوده های فراگیر، بلافصل و مداخله (پروژه) می باشد.
منبع این اطلاعات بعضا آمار نامه های شهری و طرح های بالادست می باشد.
تسلط به قوانین ودستورالعمل ها
جدا از آمار و اطلاعات ، قوانین و دستورالعمل، موضوع تسلط به قوانین و بخشنامه ها، به ویژه مجوزات شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشنهاد می کنم درصورت عدم اشراف به قوانین و دستورالعمل ها باید فرد خبره مشورت نمایید.

نرم افزار Gis pro
مسلط به نرم افزار GIS   و استفاده از بانک های اطلاعاتی معتبر و به روز و از مهمترین ابزارهای یک شهرساز در تولید نقشه های کاربردی و با کیفیت در تمامی کارهای شهرسازی است.
نکته مهمی که در استفاده از بانک های اطلاعاتی وضع موجود باید به آن توجه کرد این است که این بانک ها به عنوان پایه کار بسیار مناسب است ولی برای خروجی قابل اطمینان کارخود حتما از نقشه های آن لاین جی آی اس استفاده کنیدو بامراجعه به محدوده کاری خود، وضع موجود را برداشت وبانک های اطلاعاتی را برای کار خود به روز نمایید.
لایه های کاربردی جی آی اس شامل  لایه اطلاعاتی محدوده های شهری (محدوده شهر/ محدوده طرح های تفصیلی/محدوده مناطق و محلات)، لایه های  طرح های بالادست (طرح جامع و طرح های تفصیلی و…)، لایه های اطلاعاتی وضع موجود (پلاک های شهری،بلوک های شهری، توده و فضا، کاربری وضع موجود،معابر شهری و… می باشد

GISPRO - خدمات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان

۳- تفاهم نامه انطباق شهری ساختمان خراسان رضوی و شهرداری مشهد

تفاهم شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی باعث شد تا موضوع اعطا تراکم و نحوه جرم گذاری ساختمان ها که پیش از این توسط کمیته های فنی مناطق تصمیم گیری می شد براساس پایه آکادمیک بررسی شده و سپس مبنای تصمیم گیری شهرداری مشهد قرار گیرد.
مقدمه
با انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان، خدمات مهندسان شهرساز از ساختمان های گروه دال به ساختمان های گروه جیم۲ و دال و همچنین انجام خدمات مهندسین شهرساز از مرحله بعد از صدور پیش نویس پروانه (روال جاری) به قبل از صدور پیش نویش پروانه تغییر یافت. خدمات جدید مهندسان شهرساز تا اواسط مهر ۱۴۰۰  جهت اجرا به شهردای مناطق ابلاغ خواهد شد.
متن تفاهم نامه
در راستای اجرایی شدن فرآیند شهروندسپاری خدمات شهرسازی شهرداری مشهد و استفاده از خدمات مهندسان شهرساز سازمان نظام مهندسی ساختمان منطبق بر بند ۴-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، و به جهت تدقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و مشارکت در دستور تهیه نقشه مبتنی بر ضوابط کلی طرح های جامع و تفصیلی مصوب و ملاک عمل و سایر ضوابط و مقررات موضوعی و موضوعه، و با توجه به فاصله موجود بین طرح تفصیلی مصوب و ضوابط و مقررات اجرایی آن با طرح های ساختمان که بر اساس آن پروانه ساختمانی صادر می گردد.
این تفاهم نامه فی مابین شهرداری مشهد مقدس به عنوان طرف اول که منبعد “شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به عنوان طرف دوم که منبعد “نظام مهندسی” نامیده می شود، به جهت اجرایی شدن خدمات انطباق شهری ساختمان (دستور تهیه نقشه) منعقد می گردد و طرفین تفاهم خود را ملزام به اجرای آن می دانند.

ماده یک : موضوع تفاهم 
تسهیل دستیابی مالکان و متقاضیان استفاده از سیستم شهروند سپاری خدمات شهرسازی شهرداری به خدمات مهندسان شهرساز دارای صلاحیت و ظرفیت نظام مهندسی در راستای تدقیق و تحلیل ضوابط و مقررات شهرسازی و مشارکت شهرسازان در زمان دستور تهیه نقشه در گروه ساختمانی با متراژ زیربنای بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع مطابق با بند ۱ ماده ۱۸مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان
۲- اجرایی کردن خدمات انطباق شهری ساختمان و تنظیم دستور تهیه نقشه و نحوه جرم گذاری (پروانه مرحله اول) بهجهت توجه به سیمای مطلوب فضاهای شهری در شهرها، تراکم ساختمانی، کاربری، رعایت حقوق همسایگی، ارزش های هویتی، انطباق تراکم جمعیتی و ساختمانی، مسایل ایمنی، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث تک بناها و مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی در راستای شکل گیری فضاهای مناسب شهری.
ماده دو : تعهدات طرفین 
۱- شهرداری در قالب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی مصوب یا ضوابط و مقررات مجاز ساختمانی، جهت دستور تهیه نقشه از طریق سامانه شهرسازی شهرداری و قبل از صدور پروانه مرحله اول، نسبت به ارجاع پرونده به سامانه نظام مهندسی (ساجام) و معرفی مالکان به سازمان نظام مهندسی اقدام می نماید.
۲- سازمان نظام مهندسی مکلف است از طریق بستر و زیرساخت های مناسب و کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندسان شهرساز نسبت به معرفی مهندس شهرساز اقدام نماید.
۳- نظام مهندسی موظف است در راستای تسریع در صدور پروانه های ساختمانی، از زمان ارجاع پرونده، برای ساختمان های بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع حداکثر ۷ روز و برای ساختمان های بیشتر از ۵۰۰۰ متر مربع حداکثر ۱۴ روز نسبت به دستور تهیه نقشه و ارسال پرونده به سامانه یکپارچه شهرسازی از طریق وب سرویس اقدام نماید. در صورت عدول از زمان های مذکور، شهرداری می تواند راسا نسبت به صدور پروانه ساختمانی مطابق رویه جاری خود اقدام نماید.
۴- شهرداری نسبت به ایجاد دسترسی به مستندات و طرح ها و ضوابط ملاک عمل برای مهندسین شهرساز بصورت قابل رویت اقدام نماید.
۵- سازمان نظام مهندسی مکلف است به جهت وحدت رویه در ارائه خدمات مهندسان شهرساز، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء متخصصین مربوطه در دوره های زمانی مشخص اقدام نماید.
۶-  طرفین تفاهم نامه متعهد می گردند به جهت نهادینه سازی روند انطباق شهری ساختمان و دستور تهیه نقشه ، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به مالکان برای استفاده از خدمات انطباق شهری ساختمان اقدام نمایند. .
۷- طرفین تفاهم نامه موظفند با همکاری یکدیگر مصوبات لازم برای اجرایی شدن موارد تفاهم شده را از مراجع قانونی استان و حسب لزوم کشوری اخذ نمایند.

ماده سه : سایر موارد
انجام خدمات انطباق شهری ساختمان به طور کلی شامل ۲ مرحله می باشد :
الف- انجام خدمات مهندسین شهرساز به منظور صدور دستور تهیه نقشه
ب- کنترل و نظارت بر تطابق نقشه های تهیه شده با دستور تهیه نقشه صادره که هر دو مرحله منطبق با شرح خدمات ابلاغی مورد تایید طرفین تفاهم بر اساس چک لیست انجام می پذیرد.
تعرفه ارائه خدمات انطباق شهری ساختمان(دستور تهیه نقشه) توسط مهندسان شهرساز ، هر ساله توسط هیئت چهار نفره استان تعیین و ملاک عمل خواهد بود
طرفین تفاهم نامه می توانند تفاهم نامه حاضر را به عنوان یک الگوی موفق برای کاربست در کشور به دستگاه های متبوع ارائه نمایند.
به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه با هماهنگی کارشناسان طرفین تفاهم نامه، شیوه نامه اجرایی و فرآیند انجام آن حداکثر ظرف مدت ۱ ماه با همکاری طرفین تنظیم می گردد.
با توجه به خدمات جاری مهندسان شهرساز در دو حوزه تفکیک و انطباق کاربری اراضی شهری، مقرر شد شهرداری با همکاری نظام مهندسی، تسهیل در فرآیند اجرایی این دو موضوع را پیگیری نمایند.
ماده چهار : مدت تفاهم نامه 
این تفاهم نامه از زمان اجرای فرآیند شهروندسپاری خدمات شهرسازی شهرداری اجرایی و پس از مدت زمان ۶ ماه از تاریخ تفاهم نامه بازخورد سنجی توسط طرفین تفاهم (کمیته مشترک) صورت می پذیرد.
ماده پنج : نسخ تفاهمنامه
این تفاهمنامه در ۵ ماده و ۱۵ بند در دو نسخه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به امضای طرفین رسیده و نسخ امضاء شده آن دارای اعتبار واحد می باشند.

۴- فرآیند انطباق شهری ساختمان خراسان رضوی

اگر شما هم جز آن دسته از مالکینی مشهدی هستید که مجموع زیربنا ساختمان درخواستی شما بالای ۲ هزار متر است یا تعداد طبقات ساختمان شما بیش از ۵ طبقه است (گروه ج و د)
یا اگر جز مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ( علی الخصوص همکاران عزیز شهرساز) هستید
پیشنهاد می کنم متن زیر را مطالعه نمایید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن فرآیند تایید سازمان نظام مهندسی قبل از صدور پروانه توسط شهرداری را طی کنید.

گام اول
مراجعه مالک به دفاتر پیشخوان وثبت درخواست پروانه مرحله اول

گام دوم
شهرداری مشهد : اعلام ضابطه اولیه ملک (پیش نویس اولیه موافقت اصولی) ، ارسال گزارش مشخصات ملک و مالک به نظام مهندسی ، ارسال پیامک به مالک

در ساختمان های گروه الف و ب مالک پس از مراجعه به دفترپیشخوان شهرداری ، ثبت درخواست و طی نمودن کلیه مراحل اداری و پرداخت هزینه پروانه،از شهرداری مشهد موافقت اصولی را دریافت نموده و سپس برای انتخاب مهندسین طراح و ناظر ساختمان به نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مراجعه می نماید. پس از انجام مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی ساختمان، پرونده به شهرداری عودت داده شده و شهرداری مشهد نسبت به صدور پروانه نهایی اقدام می کند.
این درحالی است که در ساختمان های گروه ج و د با توجه به اهمیت موضوعات شهرسازی و لزوم تطبیق ضوابط طرح تفصیلی مصوب با پیش نویس موافقت اصولی صادره از سوی شهرداری، قبل از دریافت هرگونه وجهی از سوی شهرداری، می بایست جهت کنترل موارد مذکور به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال و سپس سایر مراحل در شهرداری انجام شود. لازم به ذکر است در این نوع ساختمان ها نیز پس از صدور موافقت اصولی توسط شهرداری، پرونده برای انتخاب مهندسین طراح و ناظر برای نظام مهندسی ساختمان ارسال خواهد شد.

گام سوم
مالک: انتخاب مهندس شهرساز توسط مالک (رعایت صلاحیت وظرفیت)

با توجه به زمان محدود در نظر گرفته شده برای بررسی و تایید توسط مهندس شهرساز، پیشنهاد می شود به جای بررسی مهندسین براساس بیشترین میزان تخفیف، آیتم های زیر برای انتخاب مهندس شهرساز در نظر گرفته شود
الف- تسلط کامل به ضوابط طرح تفصیلی مصوب
ب- دسترسی کامل به آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵
ج-دسترسی کامل به لایه های اطلاعاتی جهت تولید نقشه های GIS
د-زمان کافی جهت بازدید از ملک و تصویر برداری و برداشت اطلاعات میدانی مورد نیاز
ه-تسلط کامل به نرم افزارهایی از جمله sketchup و GIS برای تولید احجام و سایه اندازی ها
و-آشنا به ضوابط شهرداری مشهد و تسلط به خوانش مندرجات فنی پیش نویس موافقت اصولی

گام چهارم
مهندس شهرساز : درخواست کسر سهمیه

پس از انتخاب مهندس شهرساز و تنظیم قرارداد فی مابین مالک و مهندس شهرساز، مهندس شهرساز به سامانه ساجام نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مراجعه نموده و وارد کارتابل می شود
بخش مدیریت نامه
-ثبت نامه
-نوع : نامه های امور مهندسین ناظر
– نامه : معرفی مهندس شهرساز ( دستور تهیه نقشه)
-کلیک بر روی دکمه ” اقدام به ثبت نامه”

متن نامه
سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
موضوع : معرفی مهندس شهرساز (دستور تهیه نقشه)
با توجه به مندرجات بند ۴-۷ ماده ۴ ، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اینجانب….. مهندس طراح شهرساز با کد شهرداری…… بشماره عضویت……. به پیوست فرم معرفی مهندس شهرساز در خصوص پروژه واقع در: (آدرس) با کدنوسازی… را باعنایت به مفاد بند ۴-۴ ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می نمایم .
شماره تماس مالک پروژه : (در این بخش می توانید شماره تماس نماینده ملک که دارای وکالت نامه رسمی است را نیز وارد نمایید)

بر روی آیکن ” دانلود نمونه فرم پیوست ” در انتهای نامه کلیک نمایید و فرم شماره ۱ ، فرمت گزارش و چک لیست کنترلی را دانلود نمایید.
در این مرحله صرفا فرم شماره ۱ را پرینت کرده و پس از تکمیل و مهر و امضا آن را اسکن نموده و در بخش انتهایی نامه آپلود کنید (کلیک بر روی آیکن آبی رنگ انتخاب فایل- تا زمانی که فایل بارگزاری کامل شده و نامه فایل پیوست در این بخش دیده شود صبر نمایید)

فرم معرفی مهندس شهرساز - خدمات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان

یکبار دیگر اطلاعات درج شده در نامه را کنترل نمایید و اطمینان حاصل نمایید که فرم پیوست به طور کامل آپلود شده باشد (در صورت آپلود باید نام فایل را در این بخش مشاهده نمایید)
حالا دکمه ثبت شود را کلیک نمایید تا نامه شما برای کارشناس مربوط در نظام مهندسی ساختمان ارسال شود

گام پنجم
نظام مهندسی ساختمان : کسر سهمیه

ارسال نامه فوق به حوزه مدیریت ارجاع کار جهت کسر سهمیه مهندس شهرساز و برگشت نامه به کارشناس حوزه فنی ، پس از کنترل صلاحیت و ظرفیت و درج در سوابق کد نوسازی
بازگشت نامه به مهندس شهرساز جهت بارگذاری چک لیست دستور تهیه نقشه بعد از کسر سهمیه

گام ششم
مهندس شهرساز : تکمیل گزارش “دستور تهیه نقشه طرح انطباق شهری ساختمان متناظر بر پلاک ثبتی”

نامه ارسالی شما (مرحله قبل) از سوی نظام مهندسی برای شما برگشت داده می شود. گزارش را آماده کرده و پیوست نامه کنید و مجدد برای سازمان نظام مهندسی ارسال نمایید

مهلت مهندس شهرساز برای تکمیل گزارش بین ۲ روز ( ساختمان های گروه ج) تا ۵ روز ( ساختمان های گروه د) در نظر گرفته شده است.
به طور اختصار مراحلی که برای تنظیم این گزاش باید انجام شود
۱- بازدید از ملک – تصویر برداری از ملک مورد نظر و اطراف آن
۲-تهیه نقشه دسترسی به ملک ( سواره- پیاده)
۳- تهیه نقشه وضع موجود در محدوده زمین و ۴ تا ۵ ساختمان اطراف ( کاربری- سطح اشغال-ارتفاع ساختمان ها)
۴- تهیه نقشه سه بعدی با استفاده از Sketchup یا GIS و ترسیم سایه اندازی در روز اول زمستان از ساعت ۱۱ تا ۱۴
۵-تهیه جدول اکسل از ریز زیربناهای هر طبقه براساس پیش نویس موافقت اصولی صادره توسط شهرداری ومقایسه آن با ضوابط طرح تفصیلی( سطح اشغال/ تراکم/ تعداد واحد/ تعداد جای پارک و…)

گام هفتم
نظام مهندسی ساختمان : بررسی گزارش

بررسی اولیه گزارش توسط کارشناس بررسی کننده نظام مهندسی ساختمان
ارسال گزارش برای کارشناس کمیسیون فنی و رفت و برگشت پرونده با مهندس شهرساز جهت اصلاح
دریافت تاییدیه از کارشناس بررسی کننده براساس برنامه زمان بندی بین ۳ روز ( ساختمان های گروه ج) تا ۵ روز ( ساختمان های گروه د) در نظر گرفته شده است.

گام هشتم
نظام مهندسی ساختمان : آرشیو گزارش در سازمان نظام مهندسی ساختمان و سرا ۱۰ و ارسال پرونده برای شهرداری مشهد جهت تکمیل فرآیند پروانه

گام نهم:
مهندس شهرساز : ثبت تعهد

مراجعه به کارتابل نظام مهندسی ساختمان
بخش مدیریت نامه
چاپ تعهد بنا

۵- انطباق کاربری اراضی شهری (قدیم)

در گذشته ( قبل از تصویب و ابلاغ انطباق شهری ساختمان ها)، صرفا برای ساختمان های گروه دال که ازنظر تراکم و سطح اشغال با طرح‌های مصوب دارای مغایرت می بودند گزارش تنظیم می شد.
گزارش انطباق کاربری اراضی پس از صدور پروانه مرحله اول (پیش‌نویس پروانه) و ارجاع موضوع به سازمان نظام‌ مهندسی تهیه می‌شد.
در این راستا ایجاب می‌کرد تا نوع کاربری زمین و ساختمان‌ها، سرانه‌های شهرسازی، تراکم‌های ساختمانی، سطح اشغال زمین، نحوه استقرار بنا، عرض معابر و …بررسی شود.
بررسی و تجدیدنظر احتمالی موارد فوق در کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه‌های تخصصی راه و شهرسازی و یا سایر کمیته‌های مربوطه قرار گیرد
طبق اصول و معیارها و استانداردهای شهرسازی، ضروری است که گزارش انطباق کاربری اراضی شهری توسط مهندس شهر ساز صاحب صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار تهیه گردد.
در حال حاضر، صرفا برای پرونده های قدیمی که دارای پروانه بوده اند و در مرحله پایانکار مجددا به نظام مهندسی ساختمان ارسال می شوند، بررسی و اصلاح می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا