گردشگری

آرش قهرمان

آرش قهرمان

جامعه شناسی (اقتصادی و توسعه) لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه فردوسی فوق‌لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی) دانشگاه شهید بهشتی تهرانپایان‌نامه …

آرش قهرمان مطالعه بیشتر

Scroll to Top