تعریف طرح تفصیلی

تعریف طرح تفصیلی

 1- تعریف طرح تفصیلی

طرح تفصیلی مهم ترین سند قانونی ملاک عمل شهرداری ها و سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی، جهت اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی است.
طرح تفصیلی تحت سیاست ها و راهبردهای سند بالادستی خود یعنی طرح جامع یا طرح توسعه و عمران شهری تهیه می شود.
لذا در مواردیكه در اجرای ضوابط طرح تفصیلی ابهام وجود داشته باشد می توان به سیاست های سند بالادستی یعنی طرح جامع مراجعه کرد.

2- مهمترین آیتم های طرح تفصیلی

  • نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر (نوع کاربری هر پلاک)
  • وضع دقیق و تفصیلی شبكه عبور و مرور
  • ضوابط عمومی ساخت بنا
  • ضوابط اختصاصی هر پهنه
  • موقعیت و مساحت دقیق زمین و سطح اشغال
  • میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری
  • اولویت ها ی مربوط به مناطق بهسازی ونوسازی و توسعه حل مشكلات شهری
  • نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكیت بر اساس مدارک ثبتی

3-تعاریف اصطلاحات طرح تفصیلی

 در این بخش، به تعریف اصطلاحات عمومی  طرح تفصیلی خواهیم پرداخت

1-3- تراکم ساختمانی

عبارتست از نسبت سطح زیربنای ساختمان به کل مساحت زمین .(بااحتساب فضای باز)

2-3-سطح اشغال مجاز

میزان مجازی که هر مالک می تواند از زمین خود را به ساخت بنا اختصاص دهد را گویند.
ایـن میـزان (سـطح اشـغال) براسـاس ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح تفصیلی مصوب مشخص میگردد .

3-3-واحد مجاز

به تعداد واحد مجاز در هر تراکم ساختمانی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب تعیین می شود.
تعداد واحـد مجاز تابع مسـاحت عرصـه و تراکم می باشد .

4-3-فعالیت بهره برداری

نوع فعالیت مستقر در ساختمان را بهره برداری می گویند. هر کاربری شامل چندین نوع فعالیت بهره برداری می گردد.
به عنوان مثال کاربری مسكونی به اشكال مختلف مسكونی موقت یا دایم مورد بهره برداری قرار می گیرد. یا کاربری آموزشی شامل فعالیت های مختلف آموزش ابتدایی، راهنمایی و .. می باشد.

5-3- عقب نشینی جانبی

میزان کاهش از سطح اشغال در طبقات از سمت معابر و یا پلاکهای همجوار تحت زاویه تعیـین شـده بـه جهـت جلـوگیری از ایجاد سایه در معابر را گویند .

6-3- کاربری زمین

نحوه استفاده از زمین را کاربری زمین می گویند .
در این بخش انواع کاربری ها شهری تعریف و مصادیق فعالیت های هریک از کاربری ها مطرح شده است

مسکونی

شامل خانه ها و منازل مسكونی و مجتمع های سكونتگاهی با تراکم کم – متوسط-زیاد .

 آموزشی

شامل مهدکودک – دبستان – دبیرستان – دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی .

 اداری

شامل وزارتخانه ها -نهادها – و شهرداریها وکلیه سازمانها .

 تجارتی

شامل مغازه ها -سوپرمارکتها – رستورانها – عمده فروشیها و مجتمع های تجارتی و مراکز خرید .

تفریحی و توریستی

این اراضی برای ایجاد تاسیسات جهانگردی و تفریحی در نظر گرفته شده است.
کاربریهای مجاز در این محدوده شامل :
هتل – تاسیسات شهربازی – رستوران – مراکز فروش صنایع دستی – آژانسهای مسافرتی

با توجه به تنوع کاربریهای فوق در محدوده اراضی تفریحی و توریستی تهیه طرحهای خاص با توجه به ضوابط سازمانهای ذیربط و مسئول الزامی است.

 بهداشتی درمانی

بیمارستانها- درمانگاهها-مطب ها- آزمایشگاه های تشخیص طبی- رادیولوژی – فیزیوتراپی- طب هسته ای و …

فرهنگی

اراضی اختصاص یافته به کاربری فرهنگـی شـامل سـینما – سـالن هـای تئـاتر-نمایشـگاه -مـوزه کتابخانـه- سـالن اجتماعـات و مراکز آموزش هنری مطابق با برنامه ها و استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظرگرفته شده است  .

تاسیسات شهری

اراضی اختصاص یافته به این کاربری در مقیاس شهر عمدتا برای ایجاد کلیه تاسیسات و انبارهای مربوط بـه آب و بـرق وگـاز و مخابرات در نظر گرفته شده است .

کاربری های مجاز در این محدوده:
هتل – تاسیسات شهربازی – رستوران – مراکز فروش صنایع دستی – آژانسهای مسافرتی و کاربری های وابسته

با توجـه بـه تنـوع کاربریهای فوق در محدوده اراضی تفریحی و توریستی تهیه طرحهای خاص با توجه به ضوابط سازمانهای ذیربط و مسئول الزامی است .

اقامتی

زائر سرا، مهمانسرا، مهمانپذیر و هتل آپارتمـان و یا ایجاد تسـهیلات اقـامتی موقـت کـه تحـت پوشـش سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگری فعالیت داشته باشد .

 ورزشی

برای ایجاد مجتمع های ورزشگاهی مقیاس شهر شامل زمین ها-سالنهای بازی و استخرهای سونا بر مبنای ضوابط سازمان تربیت بدنی منظور شده است .

صنایع و کارگاه

اراضی مربوط به این کاربری برای ایجاد صنایع کوچک و کارگاههای غیر مزاحم و غیر آلوده شهری و کارگاه تولیدی و تعمیراتـی در نظر گرفته شده است .

حمل و نقل و انبارداری

این اراضی جهت تاسیس  انبارهای عمده و توقفگاهها ، سردخانه ، پایانه وسایل نقلیه سنگین ، ترمینالهای بـار و مسـافر ،محل پارک اتوبوسها و مینی بوسها.

 فضای سبز

فضاهای سبز شهری عبارتند از تمام عرصه های طبیعی یا مصنوعی پوشیده از گیاهان که بهره وری از موهبت هـای طبیعـی آنهـا مورد توجه و مد نظر انسان است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top